LATEST NEWS

- News from the industry

TCS globala AI-undersökning

AI kommer ha större inverkan
Nordiska företagsledare anser att AI kommer ha större inverkan än internet och smartphones.

I en av de största undersökningarna av sitt slag, omfattande 24 länder och tolv olika branscher, visar TCS hur AI kommer att forma och påverka företagens verksamheter i framtiden.

• Nordiska företagsledare tror att effekten av AI kommer att vara större än, eller lika stor som den som internet (52 procent) och smartphones (55 procent) har haft.

• I Norden säger 31 procent av de tillfrågade att de vill vänta och se hur andra företag och branscher använder AI innan de fattar beslut. Samtidigt svarar 20 procent att de är villiga att ta risker genom att experimentera med AI för att dra maximal nytta av tekniken.

• En tredjedel av de nordiska företagsledarna (35 procent) säger att de vill bygga sina egna stora (LLMs) och små (SLMs) språkmodeller. Motsvarande siffra globalt är 51 procent.


Mer än åtta av tio (86 procent) av företagsledare globalt har redan implementerat artificiell intelligens (AI) för att förbättra befintliga intäktsströmmar eller skapa nya. Det visar resultaten i Tata Consultancy Services (TCS) globala AI-undersökning, TCS AI for Business Global Study, som nyligen släppts.

Den omfattande rapporten mäter AI-införande samt dess inverkan på företag och baseras på svar från nästan 1300 vd:ar och andra ledande befattningshavare från 24 länder. Bland dessa återfinns även Sverige, Norge, Finland och Danmark. Rapporten visar att 69 procent (65 procent i Norden) av företagen är mer fokuserade på att använda AI för att stimulera innovation och öka intäkterna snarare än på produktivitetsförbättringar eller kostnadsoptimering.

Rapporten visar även att hela 65 procent av cheferna motsätter det faktum att AI skulle vara en avgörande faktor för den egna konkurrenskraften. Motsvarande siffra för Norden är 72 procent. Cheferna menar i stället att mänsklig kreativitet, inte AI, kommer att fortsätta att vara avgörande vad det gäller konkurrensfördelar. Även om AI:s inverkan på arbetskraften fortsätter att diskuteras, menar en majoritet av de tillfrågade cheferna att medarbetarna kommer fortsätta att vara det som särskiljer deras företag från konkurrenterna. Något som talar emot den senaste tidens farhågor om att AI helt skulle ersätta stora delar av företagens personalstyrka. Däremot svarar knappt hälften av de tillfrågade företagsledarna (45 procent) att de förväntar sig att anställda kommer att behöva använda generativ AI för att utföra sina arbetsuppgifter inom tre år.

Även om många av de tillfrågade cheferna inte ställer sig bakom AI som ensamt avgörande faktor för konkurrenskraft så finns svar som pekar på viktiga användningsområden gällande AI:s roll bland företagen. De flesta menar att AI kommer att öka och förbättra mänskliga förmågor och göra det möjligt för människor att fokusera på mer kvalificerade arbetsuppgifter som kräver kreativitet och strategiskt tänkande.

Samtidigt är det endast fyra procent som använder AI på ett sätt som har förändrat deras verksamhet och nästan en fjärdedel (24 procent) har inte kunnat ta sig längre än den inledande undersökningsfasen. De nordiska företagen beskriver tre stora utmaningar vid införandet av AI: befintlig IT-infrastruktur, befintliga kundavtal och -relationer samt nuvarande IT-tjänsteleverantörer.

Dr Harrick Vin, Chief Technology Officer, TCS, säger, “2023 var ett år där företag experimenterade med AI/GenAI-användning mer än någonsin tidigare. Vi går nu in i en era av ett mer omfattande och djupgående införande av AI i företagens verksamheter. Företagen inser dock att vägen till skarp driftsättning av AI-lösningar inte är lätt, och att bygga ett AI-moget företag är ett maraton, inte en sprint. Vår AI-undersökning har bekräftat detta; den har också visat att företag inte känner sig redo för att distribuera AI-lösningar i stor skala. Den visar dessutom att de inte är redo att hantera de djupgående förändringarna i människors roller och arbetssätt som blir resultatet av sådana implementeringar.”

Här är ytterligare viktiga insikter från rapporten:

• Av europeiska företagsledare var de nordiska de mest positiva över den potentiella effekten av AI på deras verksamheter (Norden: 58 procent, Kontinentaleuropa: 53 procent, Storbritannien och Irland: 50 procent).

• Över hälften (globalt: 59 procent, Norden: 57 procent) av organisationerna använder redan, eller håller på att införa, AI. Samtidigt omarbetar eller planerar 72 procent av företagen i Norden (globalt: 55 procent) att omarbeta strategi, verksamhetsmodell eller erbjudanden för att dra nytta av AI.

• 24 procent av de nordiska cheferna säger att de ännu inte genomfört utforskningsfasen för AI medan 31 procent håller på att städa sina data för att flytta dem till molnet i förberedelse för att använda AI.

• Endast fyra procent av de nordiska cheferna säger att AI i nuläget är en differentierande faktor för verksamhetstransformation.


Omkring 40 procent av de tillfrågade säger att de fortfarande hade mycket arbete att göra innan de kan dra full nytta av AI. Undersökningen belyser behovet för företag att anamma ett mer strategiskt förhållningssätt till AI-antagande och utveckla rätt KPI:er för att mäta teknikens inverkan på sin verksamhet. Chefer betonar också behovet av standarder för att reglera AI, där 40 procent föredrar globala AI-standarder och 41 procent föredrar globala AI-standarder i kombination med specifika regionala regleringar. Svaren från nordiska företagsledare är 37 respektive 43 procent vilket visar på en något större önskan om lokala regleringar.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på on.tcs.com/2024-global-AI-study.

LATEST NEWS

- News from the industry
6/18/2024
Förstå hur chip packaging fungerarSKF satsar på framtidens operatörerEuropas nya generation rymdraket Ariane 6Genomförandebeslut på platsVälkommen på exklusiv förhandsvisning
6/17/2024
Framtidens robotikABB, DHL och Scania i samarbeteRamström levererar förnybara miljöoljorSvårare att få företagslån Sanktioner kan vara en utmaning
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI