LATEST NEWS

- News from the industry

Marknadstrenden för rostfritt stål

Övergripande osäkerheten I marknaden
Rostfritt stål-industrin präglas 2023 av betydande prisfall och rörlighet I marknaden, intensifierat av den svaga tyska marknadens påverkan på Europa. När vi nu närmar oss slutet på året så är det inte många som väljer att fylla på I sina lager, då det inte kommer användas I år. Även detta bidrar till den övergripande osäkerheten I marknaden. För 2024 tror vi på en förväntad marknadsuppgång och vi är dedikerade till att erbjuda våra kunder värdefull och omfattande service. 2024 är av stor betydelse för Damstahl då våra byggprojekt I Danmark och Tyskland färdigställs. För dig som kund till Damstahl, innebär det att du kommer få ta del av vårt diversifierade produktsortiment samt förbättrad leveransförmåga.

Allmän marknadstrend
Marknaden för rostfritt stål är verkligen unik, vilket du som du läsare kanske redan känner till. För närvarande är marknaden ganska lugn, särskilt på grund av den fortsatt svaga tyska marknaden, som är huvuddrivkraften i Europa, och eftersom vi närmar oss årets slut kommer kunder inte att lagra material som inte kommer att användas under 2023. Det förväntas också att den vanligtvis svaga december kommer att vara ännu lugnare jämfört med tidigare år. Den tyska föreningen VDMA (https://www.vdma.org/) rapporterar att Tyskland ligger på index 80 jämfört med 2022, men å andra sidan visar PMI (Purchasing Managers Index) i Tyskland en stark utveckling mot 42,3 poäng, upp från bottennivån 38,8 poäng i juli 2023.

CBAM är fortfarande inte igång
Som importör av varor från utlandet är vi djupt involverade i diskussionerna kring CBAM. En mekanism för att skydda Europeiska unionen från import med hög förorening är definitivt något vi anser att du bör stödja, men det sätt som det har hanterats på hittills ger oss problem som företag. Som slutanvändare kommer du dock inte att vara involverad i den komplicerade mekanismen, men naturligtvis kommer priserna på asiatiskt material att öka efter genomförandet.

Den 17 augusti slutförde Europeiska kommissionen den slutgiltiga förordningen om CBAM-initiativet som började gälla den 1 oktober 2023 med en rapporteringsfas och övergår till full genomförande den 1 januari 2026. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) är en av de stora delarna av den europeiska gröna agendan och syftar till att kompensera för produkter som importeras från länder med mindre restriktioner på CO2-utsläpp. De produkter som berörs är stål, aluminium, el, cement och gödningsmedel.

Efter att ha deltagit i flera webbinarier om förfarandet för CBAM från nästa år finns det ingen ljusning i sikte, vilket betyder att webbplatsen för rapportering fortfarande inte fungerar, och vi vet fortfarande inte vad och hur vi ska rapportera den nödvändiga informationen. En oro är utvärderingen av den inmatade datan: Vem kontrollerar det och ser till att den rapporterade CO2-datan är validerad?

Prisutveckling


Nickel (LME 3 månader)
Under 2023 har priset på nickel betett sig mycket märkligt. I september rapporterades ett pris på 19.500 $/ton, men detta föll sedan kraftigt till en nivå på 15.500 $/ton, vilket innebär att nickel jämfört med början av 2023 har förlorat 50% av sitt värde på LME och nått en tvåårslägsta. Att ge en prognos för nickel nu är nästan omöjligt - det finns flera rykten om exportförbud från Indonesien eller minskad produktion av nickel i Indonesien, vilket görs för att säkra nickelreserverna för kommande generationer. Även diskussionerna om batterier för elbilar håller i sig. Alla dessa faktorer kan påverka nickelpriset, men när och hur mycket är oklart för tillfället.

Mintec förväntar sig dock en kraftig ökning till en nivå mellan 20 - 25.000 $ inom kort.

Krom
I början av oktober publicerades tillägget för krom för fjärde kvartalet 2023. Det visar en liten ökning med 1,53 $/lb, men det kan ses som en stabilisering av priset. Kinas marknadsinflytande har blivit mycket större under 2023. Sydafrika har fortfarande de största reserverna av krom, men på grund av den dåliga infrastrukturen i landet kan bara en mindre del av det omvandlas till ferrokrom.

Ferromolybden
Liksom nickel har ferromolybden förlorat mycket I värde under 2023. Året började med ett pris på 64.150 $/ton och nådde en topp i februari med cirka 105.500 $/ton. Nu har priset för ferromolybden fallit till 42.000 $/ton, vilket är en minskning med ungefär 35% jämfört med januari. Den nuvarande prisnivån kan ses som en stabil prisnivå.

Skrot
Skrotpiserna förblir ganska stabila för närvarande, med ett pris på 1.280 €/ton (V2A). Eftersom den totala produktionen och konsumtionen av rostfritt stål är på en låg aktivitetsnivå, balanserar tillgång och efterfrågan på skrot bra för tillfället. Det blir intressant att se utvecklingen från och med 2024, eftersom den gröna agendan endast kan hanteras med en ökning av skrotandelen i produktionen av rostfritt stål.

De stabila skrotpiserna är också anledningen till att priserna inte sjunker baserat på det lägre nickelpriset, eftersom 85% av EU:s produktion av rostfritt stål är baserad på skrot.

Energikostnader


Prognosen var att naturgaspriserna skulle öka under fjärde kvartalet med en topp vid årets slut, men hittills har priserna varit stabila eller bara ökat något. Den europeiska efterfrågan på LNG har varit ganska låg på grund av det milda höstvädret över hela kontinenten. Dessutom är de europeiska lagren nästan fulla, vilket är ovanligt. Strejker vid australiska LNG-exportanläggningar och konflikten i Israel har orsakat en viss volatilitet I marknaden, men risken för störningar I leveranskedjan verkar vara under kontroll för närvarande.

Elektricitet
Även här förväntade vi oss en säsongsbetonad ökning under fjärde kvartalet. Priserna har varit låga längre än förväntat och vi har sannolikt inte sett toppen för 2023 ännu. Ökande kostnader borde driva upp elpriserna i enlighet med den säsongsbetonade efterfrågan. Samtidigt ser vi ingen utveckling i de energitillägg som tas ut av stålverken.

Transport


Aktiviteten hos fraktledarna är generellt lägre än vid samma tidpunkt förra året. Det finns ledig kapacitet där ute för oss som köper transporttjänster. Naturligtvis är vi mitt i högsäsongen för varor som ska flyttas i samband med helgdagarna och efter en Black Friday-period, så det kan finnas fluktuationer från vecka till vecka. Den tyska höjningen av MAUT (motorvägsavgiften) har en betydande effekt på prisökningen vilket säkert också kommer att påverka stålbranschen.

Vägtransport
Industrin ser fortfarande på framtida brist på förare, vilket återigen kan påverka tillgången. Fler förare lämnar yrket än vad som tillkommer. Just nu är 5% av förarna under 25 år, och mer än 40% är över 55 år och på väg mot pensionering. Industrin försöker med nya åtgärder för att locka människor till denna sektor. Förare flyttas också från en industri till en annan över tid, eftersom villkoren i branscherna förändras, till exempel inom byggindustrin, som tyvärr upplever lägre aktivitet.

Ökningen av den tyska motorvägsskatten MAUT, eller snarare CO2-utsläppsskatt för lastbilar, har nu trätt I kraft från och med 1/12 2023. Tyskland är en stor marknad för de flesta av oss, och påverkan gäller all export/import till och från Tyskland, för transit genom Tyskland, och naturligtvis för crosstrade. Ökningen beräknas till ungefär 83% (Källa: BWS).

Sjöfrakt
ETS (Emissionshandelssystemet) träder i kraft den 1/1 2024. Detta är en CO2-utsläppsskatt för sjöfrakt. Detta gäller både för färjor till/från Storbritannien, Norge, Sverige och Finland, men också för all sjöfrakt till och från Europa. Implementeringen kommer att ske gradvis fram till 2026, när 100% av de dokumenterade CO2-utsläppen kommer att redovisas. Just nu är branschen inte överens om hur beräkningen ska vara, och därför är den verkliga kostnaden per TEU (twenty-foot equivalent unit) ännu inte känd.

Den tyska höjningen av MAUT (motorvägsavgiften) gäller även här, för containrar som måste köras till/från Hamburg/Bremerhaven.

Avseende transporter till och från Europa, så fortsätter efterfrågan generellt att minska och rederierna kan därför inte fylla sina fartyg i Europa. Detta resulterar i flera inställda avgångar och/eller ändringar i rutter, vilket i sin tur påverkar fartygens punktlighet med 3 till 5 dagar. Europas import är i stort sett stillastående sedan 2019, och exporten har minskat med 10%. Fraktnivån är därför just nu på en minimumnivå, och eftersom det finns många nya stora fartyg som nu är redo att sjösättas, förväntas det fortfarande vara överkapacitet under 2024, varför det förväntas att priserna i första kvartalet 2024 kommer att fortsätta vara under tryck - (Källa: SCFI – Lars Jensen).

Tillgänglighet på produktgrupper


Stångstål
På grund av den övergripande låga marknadsaktiviteten är tillgängligheten av stångstål från både EU och Indien stabil och leveranstiderna är korta jämfört med 2022. Under året har situationen varit ganska likartad och det har inte funnits några bristområden.

Man har också observerat att kapaciteten i Indien är för hög. Detta har blivit tydligt efter att EU generellt har tenderat att flytta mer volymer till Indien under 2023. Som ett resultat av detta har verken ökat sin kapacitet. Nu märker man dock att marknaden i EU är mättad, vilket gör att det för tillfället inte finns utrymme för ytterligare tillväxt.

Safeguard-åtgärderna att löpa ut i slutet av juni 2024 och vi vet inte om en ny åtgärd följer efter Safeguard ännu. EU får nämligen inte förlänga Safeguard ytterligare.

Rör
Försörjningssituationen för rör har inte förändrats mycket sedan vår senaste rapport I juni 2023.

Den övergripande tillgängligheten är fortfarande god och leveranstiderna har blivit ännu mer tillförlitliga, tyvärr på grund av den lägre marknadsaktiviteten. Vi ser fortfarande flera segment med hög aktivitet såsom inom farmaceutiska industrin samt vatten- och avloppsindustrin. Detta medför att vi för de mest efterfrågade produkterna inom dessa segment behöver vi fortfarande planera väl i förväg.

Rördelar
Priser och tillgänglighet för rostfria rördelar har varit ganska stabila sedan mars 2023. Nu i november kan vi för första gången på flera månader se en svag uppåtgående trend för dessa.

Plåt
De förseningar från vissa verk som vi upplevde efter sommarsemestern är nu borta och vi ser en mycket stabil försörjningssituation. Även om lagernivåerna har sjunkit de senaste månaderna, förblir inköparna försiktiga med att åter bygga upp sina lager, sannolikt på grund av den nuvarande osäkerheten I marknaden. På grund av den låga efterfrågan överväger därför några europeiska verk att förlänga sin schemalagda underhållsperiod.

Europeiska kommissionens undersökning av åtgärder mot rostfria kallvalsade platta produkter med ursprung i Indonesien har haft en märkbar effekt på internationell handel och importen till EU har minskat avsevärt.

Hållbarhet


Vi har fått mycket goda nyheter från vår strategiska partner Ugitech (FR) angående hållbarhetsagendan. Ugitech har genomfört en fullständig LCA (livscykelanalys) på sina produkter i stångstål för flera kvaliteter. LCA-analysen spårar CO2-konsumtionen i de olika produktionsstegen för att ge en mycket bättre förståelse av de olika produktlinjerna. Därför är den mycket mer detaljerad än bara rapporteringen av ett CO2-avtryck för hela verket och bör vara vägen framåt för alla producenter.

Sammanfattning


2023 är ett mycket speciellt år för rostfritt stål-industrin. Att se både stora prisfall kombinerat med en svag marknad gör att affärerna blir extremt svåra att förutsäga.

För 2024 förväntar och hoppas vi på en uppgång på marknaden och vi är förberedda på att betjäna alla våra kunder med bra service och stabil prestation från vår sida. 2024 kommer att vara ett mycket speciellt år för Damstahl med våra byggprojekt som blir verklighet och vi förbereder oss för alla framtida utmaningar.

Vill du veta mer?
Henrik Ørskov
CPO & Supply Chain Director, Nordic
hoe@damstahl.com

LATEST NEWS

- News from the industry
2/26/2024
Klarar snöröjning i tuffa förhållandenSkärande verktyg för precision och effektivitetSäkerhetsoro bland svenska konsumenter Eaton lanserar DC snabb­laddare för elfordonBröderna Sjögrens Trafik firar 100 år som företag
2/23/2024
Forma framtiden med plåtbockning i 3DLuftfilterlösningar och aggregat för extrema miljöerUtforska vattenskärares mångsidighet och precisionISOBUS: En revolution för jordbruksmaskinerengcon lanserar ny storlek på markvibrator
2/22/2024
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2/21/2024
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2/20/2024
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar