WEDNESDAY, FEBRUARY 19 2020

LATEST NEWS

- News from the industry

Förvaring gasflaskor – så uppfyller du regler och krav

Hur ska gasflaskor förvaras utomhus? Var ska jag placera mitt gaslager? Vilken ventilation är nödvändig i arbetslokalen? Hur skyddar jag gasflaskorna mot mekaniska risker? Vilka regler och krav är jag skyldig att känna till? Frågorna kring gasförvaring är många.
För att underlätta för dig har vi sammanställt några viktiga punkter att hålla koll på:

Förvara gasflaskor säkert
Gasflaskor och flyttbara gasbehållare används i många branscher. Till exempel vid svetsning på verkstäder, vid laboratoriearbete eller som kylmedium i kylar och frysar. Hantering av gaser medför många faror – som på många sätt ställer högre krav på förvaringen än förvaring av farliga kemikalier. Men med rätt kunskap kan riskerna effektivt minimeras. Vi har sammanställt några användbara tips åt dig.

Daglig hantering eller lagring: Var uppmärksam på skillnaderna!
På företag måste gasflaskor hanteras och förvaras på ett säkert och korrekt sätt. Det är viktigt att skilja på om flaskorna lagras för framtida användning eller om flaskorna används i daglig hantering. Riskaspekterna är olika och i den dagliga hanteringen är risken för tillbud mycket högre.

Tänk på att:
Antal gasflaskor i den dagliga hanteringen ska vara begränsat till den mängd som behövs för en kort tids användning, resterande gasflaskor ska lagras på en säker plats. Tänk på följande i den dagliga hanteringen:

... rätt mängd gasflaskor på rätt plats. Minimera antalet flaskor i den dagliga hanteringen.
... på arbetsplatser för manuell hantering använd: gasvagn/transportvagn.
... på lastbryggor eller -ytor för snabb borttransport, använd transportställ och spännband.
... risker i utställningslokaler för visning av produktsortimentet.

Det är den säkerhetsansvariga för verksamheten som ansvarar för att detta följs. Vad som är rimligt för det dagliga arbetet.

Vid lagring av gasflaskor skiljer man på lagring inomhus respektive utomhus. Här måste allmänna säkerhetsföreskrifter följas samt särskilda säkerhetsföreskrifter. Nedan tar vi upp några av de viktigaste kraven.

Grundläggande säkerhetsföreskrifter för gasflaskor
Gasflaskor kan vid felaktig förvaring utgöra en stor fara – till exempel genom okontrollerat läckage av gaser till följd av skador på gasbehållaren eller explosion vid exponering av höga temperaturer. Därför måste gasflaskor i allmänhet skyddas från 5 saker:

1.Gasflaskor måste skyddas mot stark värme.
2.Gasflaskor får inte utsättas för brand.
3.Gasflaskor måste skyddas mot korrosion.
4.Mekaniska skador måste förhindras.
5.Obehöriga får inte vistas på lagret.

Krav på placering av gasförvaring
Beträffande placeringen av lagret för gasflaskor bör hänsyn tas till följande: Förvaring i trapphus, trånga passager eller genomfarter, garage, arbetslokaler och utrymmen under jord är förenat med höga risker och är direkt olämpligt. Gasflaskor får inte placeras i trafik- och utrymningsvägar. Ett lager för förvaring och hantering av gasflaskor får heller inte vara i anslutning till allmän trafik. Obehöriga får inte vistas på gaslagret. Gaslagret ska hållas låst och förbudsskyltar ska sättas upp. Skyddsområden ska beräknas och märkas upp med hänsyn till den fara som gasen utgör (t.ex. EX). Vid behov ska även utrustning som används i skyddsområdet vara i ex-klassat utförande.

Säkerhetsavstånd på fem meter
Ett säkerhetsavstånd på minst fem meter måste upprätthållas till anläggningar och anordningar som kan orsaka faror såsom kraftig temperaturväxling. Viktigt: Skyddsområdet får inte omfatta angränsande fastigheter eller allmänna trafikytor. Det får inte finnas några gropar, avlopp, golvbrunnar eller källartrappor i skyddsområdet. Vid förvaring av brandfarliga gaser gäller dessutom: Inga antändningskällor i skyddsområdet. Det ska finnas en brandsläckare lättillgänglig. I lagerutrymmen för brandfarliga gaser måste det finnas minst en dörr som leder ut.

För gemensam förvaring av olika gastyper utomhus finns inga restriktioner. Det finns dock restriktioner för samförvaring i rum – speciellt vid lagring av brandfarliga/oxiderande/brandfrämjande och akut toxiska resp. giftiga gaser. Var allmänt observant på lämpliga säkerhets-avstånd mellan de olika gasflaskorna enligt din riskbedömning.

Förhindra mekaniska faror
För att förhindra mekaniska faror ska tryckgasflaskor alltid förvaras stående. Det är strängt förbjudet att förvara gasflaskor med flytande gas liggande. Gasflaskorna måste under alla omständigheter förvaras på ett sådant sätt att de står stabilt och säkras mot rullning, tippning och fall från höjd. Faror för fordon eller annan utrustning måste uteslutas. Här kan det till exempel vara idé att installera lämpliga påkörningsskydd. Se till att ventilerna på gasflaskorna är säkrade med skyddskåpor och vid behov med låsmuttrar. Inga gasflaskor får fyllas på eller på annat sätt underhållas inom lagret.

Förvaring av gas utomhus
I regel är lagring av gasflaskor utomhus det bästa alternativet – eftersom tillräcklig ventilation kan genomföras på ett naturligt sätt. Skyddsavståndet för intilliggande anläggningar som utgör risk för fara (t.ex. lager med brandfarliga ämnen), är minst 5 m. En skyddsvägg på 2 m av brandisolerat byggmaterial kan ersätta säkerhetsavståndet. Gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare för uppställning utomhus erbjuder här optimala villkor för säker och lagstadgad förvaring av gasflaskor. Skåpen och behållarna har sidoväggar av nätgaller eller ventilationsöppningar i väggarna som möjliggör naturlig ventilation. Taktäckning ger ett tillräckligt väderskydd. Många gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare är dessutom försedda med spärrar eller säkerhetskedjor, som effektivt hindrar gasflaskorna från att falla. Ytterligare en fördel: Gasskåp för gasflaskor och gasolbehållare är i regel låsbara och uppfyller därmed kravet på ett lager som är skyddat mot obehörig åtkomst.

Förvaring av gas inomhus
Förvaring och hantering av gasflaskor inomhus är optimalt av flera skäl, men inte alltid genomförbart. Med skyddsåtgärder på plats är det möjligt att förvara gasflaskor i byggnaden. Förutom tillräcklig ventilation måste bland annat även följande krav vara uppfyllda:

⦁Förvaringsutrymmets tak, skiljeväggar och ytterväggar måste vara brandskyddande.
⦁Förvaringsutrymmena ska vara åtskilda från intilliggande utrymmen med självstängande brandklassade dörrar.
⦁I lagerlokaler för brandfarliga gaser får endast elektiska system och utrustning i ex-klassat utförande användas.
⦁Golvet måste också vara tillverkat av ett material som är flamsäkert.
⦁Mellan gasflaskor med farliga gaser och gasflaskor med brandfarliga gaser måste det i lagerutrymmen vara ett avstånd på minst 2 meter.
⦁Det får inte finnas några gropar, avlopp, golvbrunnar eller skorstensöppningar i förvaringsutrymmena.
⦁Avståndet mellan tryckgasflaskor till radiatorer och liknande måste vara minst 0,50 m.

Vilka regler gäller för ventilation?
Gasskåp för gasflaskor måste vara permanent ventilerade. Följande luftväxling krävs vid förvaring av gasflaskor enligt SS-EN 14470-2:

⦁Brandfarliga och oxiderande gaser: luften måste bytas ut minst tio gånger/h .
⦁Giftiga och mycket giftiga gaser: minst 120 luftväxlingar/h

Förvaring av gas i arbetslokalen.

Tryckgasbehållare får endast förvaras i arbetslokaler i lämpliga brandsäkra skåp med ett brandmotstånd på minst 30 minuter. DENIOS brandsäkra gasskåp för gasflaskor, som är typgodkända enligt SS-EN 14470-2, erbjuder säker lagring av gasflaskor i arbetslokaler. I dessa skåp får man förvara tryckgasbehållare med olika gaser samtidigt och de kan anslutas för tömning. Det finns ingen begränsning av antalet. I detta avseende ska säkerhetsavstånd som annars tillämpas för brandfarliga och oxiderande gaser (t.ex. acetylen och syrgas) vid lagring i ett brandsäkert skåp inte tillämpas.

Brandsäkra skåp för gasflaskor är, beroende på storleken, utrustade med brandskyddstekniskt godkända genomföringar i skåpets tak, vilket gör det möjligt att tömma gasflaskorna på gas via motsvarande tryckreduceringar. I utrymmen under jord får man högst förvara 50 fyllda gasflaskor om dessa förvaras i t.ex. brandsäkra skåp som uppfyller kraven enligt SS-EN 14470-2. Skåp för gasflaskor Typ G90 har den senaste tekniken och möjliggör enkel lagring, idrifttagning, tömning och förvaring av gasflaskor i arbetslokalen.

Gasflaskor regler och krav
Vill du veta mer om säker hantering av gasflaskor?

På vår hemsida finns användbara tips. Här kan du exempelvis läsa om säker hantering och transport av gasflaskor.

Gasflaskor regler och krav: www.denios.se/expertis/kopguider-radgivning/gasflaskor-regler-och-krav/

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna! Rådgivning tel: 036-39 56 60

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant. Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.
Contact information
Mailing address
Dator­gatan 3
56133 Huskvarna
Visiting address
Dator­gatan 3 5tr
56133 Huskvarna
Region
Jönköping
Jönköpings county
Sweden
VAT number:
556613-7930
Founded: 1986
Employees: 8
Välkommen till DENIOS AB

I mer än 30 år har vi hjälpt företag - oavsett om det är ett tvåmansföretag eller en stor koncern - att leva upp till det ökande ansvaret och minimera riskerna för människa och miljö vid hanteringen av kemikalier. Med förvaringslösningar, där man kan lagra farliga ämnen på ett säkert och lagenligt sätt. Med produkter, som underlättar hanteringen och skyddar personalen från kontakt med skadliga substanser. Med rådgivning kring säker förvaring och hantering av kemikalier. Med förbrukningsprodukter så som spillskydd, absorbenter och trasor.

Som PARTNER FÖR MILJÖN erbjuder vi våra kunder en säker helhetslösning med produkter och kunskap för smidigare och säkrare kemikaliehantering. Utöver våra standardprodukter utvecklar vi koncept och lösningar för lagring och hantering av farliga ämnen, hela vägen till individuellt planerade lösningar, specialanläggningar och stora anläggningar.

För detta ändamål erbjuder vi en kompetent projekthandläggning - från rådgivning och planering via egen produktion och montering till kontroll och driftsstart. Välkommen att kontakta oss!

Certifications

ISO 14001:2008 – ISO 9001:2000

Contacts

Elina Pöyliö
036-39 56 60
Martin Källberg
072-731 17 10

News related to the company

Videos

Påkörningsskydd och avspärrningar

Påkörningsskydd och avspärrningar
Förvaringsskåp plåt
Hurtsar från DENIOS
Fatkärra SecuComfort
Test av uppsamlingskärl vid brand
Brandklassade kemikalieskåp
Uppsamlingskärl för fat PolySafe
BioX

LATEST NEWS

- News from the industry
2/13/2020
ECCO blixtljus klass 2 för dig med högre krav
2/12/2020
ABUS Kransystem ställer ut på Underhållsmässan i Göteborg 10-13 mars 2020Midroc deltar på Underhållsmässan!Energisnål pneumatisk närvarogivare lanseras med IO-linkDen är snabb, exakt och har låga vibrationer!Converflex väljer trygg fjärrvärme från ÖrnsköldsvikStor potential i den nya generationens elmätareByxan som förändrar förutsättningarnaAddSecure fortsätter att öka sin geografiska närvaro i EuropaeSite Power Systems får nya ägareProtolabs lanserar nya toleransgarantier för formsprutningSofthouse expanderar och växer ur 3 kontor samtidigtBesked från Mercedes-Benz, sopbilsfavoriten blir eldriven.Hydroscands SlangExpress växer i MalmöNu lanseras Galaxy Z Flip – Samsungs första mobil med vikbar glasskärmBravida förvärvar ventilationsföretag i Kiruna3 steg för att undvika phishing-bedrägerier om coronaviruset Optimera fortsätter att växa, köper Arboga Byggtjänst ABSvenska örter året om!
2/11/2020
Blinto expanderar inom nätauktionshandeln Verizon expanderar sitt internationella 5G-ekosystem med nya 5G Lab i LondonLesjöfors nya vd: ”Vi har både utmaningar och möjligheter för 2020”Nyhet! 1-skärig planfräs som ger en mycket fin ytkvalitetVakuumpumpar från Busch till kinesiska sjukhusOQTR-E – Helt nya tiltrotatorer från OilquickKompakt strypbackventil för trånga utrymmenMaskininvesteringar och ökat miljötänk viktiga prio­riteringar på Emballator i HjoFör att öka nöjdheten storsatsar Engcon på sina slutkunder genom sitt gedigna ambassadörsprogramNu byter vi till framtidens elmätare - ger bättre koll på förbrukningenOutSystems fortsätter att växa i SverigeGapwaves lanserar ny fasstyrd 5G-antennSLU och RISE tecknar nytt samarbetsavtalFinja utsedd till årets leverantörspartner 2019!Tre procents bränslebespar­ing för Wiklund TransportHisstillverkaren Aritco väljer hållbar inredningSticksågar med HiKOKIs smarta teknikSjälvfixerande märknings­slang för ledar- och kabelmärkning
2/10/2020
Slang med fuktutdrivande teknik förebygger kondens i tryckluftssystemAnpassning och flexibilitet utmärker norelems nya sortimentVolvos nya P8820D ABG asfaltläggare kombinerar storlek och flexibilitetVäxtvägg, DENIOS miljöbidrag till industrinReparbete med säkerheten i fokusDet började med en rostig amerikanare…Slipmedelstillverkare går samman för hållbarhet100 % tillverkarkompetens – innovativ och mångsidigHubSpots partnerprogram fyller 10 år – lanserar Solution Partner-programKährs träpellets certifierad enligt Sustainable Biomass Program för hållbar biomassaSolcellspark planeras för Hammarby SjöstadSchneider Electric vinnare av Elektroskandias utmärkelse – Årets leverantör 2019Helsingborgsregionen är i toppen av Sveriges viktigaste logistiklägen NCC renoverar bostäder i Danmark för en miljardÖrebroregionen utsedd till årets kompetenslyft av Intelligent LogistikTESAB företag fixar hållbar kyla till Ica supermarket butik
2/7/2020
Reparbete med säkerheten i fokusGillar du innovation och produktutveckling - då är det här något för dig!Gripen E och GlobalEye avslutar utvärdering i FinlandVolvo Cars rapporterar ökad rörelsevinst på SEK14.3 miljarder för helåret 2019Sverigepremiär för Fords laddhybrider på eCar ExpoSmal givar-, ställdonsplint för snabb och säker installationKONE lanserar världens första hissar med inbyggd uppkopplingCapgemini öppnar innovationscenter för att stötta företagÖresundskrafts nätunderhåll lockar internationell publik
Advertisements