LATEST NEWS

- News from the industry

Energiföretagen välkomnar civilplikt

Inom elförsörjningen
Energiföretagen Sverige välkomnar Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om civilplikt inom elförsörjningen. Stärkt reparationsberedskap behövs skyndsamt, då säkerhetsläget är allvarligt och kan förvärras. Behovet av handling för att kunna fortsätta verksamheten i samband med ett väpnat angrepp är därför stort, samtidigt som tillgängliga resurser behöver förvaltas effektivt.

Svenska kraftnät har analyserat nuläget och identifierat ett behov av minst 6 000 personer för att stärka elförsörjningen i att hantera det ökade behovet av insatser under en kris och höjd beredskap. Energiföretagen instämmer i Svenska kraftnäts slutsats att det är nödvändigt med en långsiktig försörjningsplan av personal inom hela energisektorn förutom det snabbspår av civilpliktiga inom elförsörjningens som nu föreslås.

– Energibranschen i Sverige är avgörande för att Sverige ska klara reparationsförmåga och behov av återuppbyggnad och nybyggnation i större kriser. Elektrifieringen av samhället gör dessutom att energisektorn växer kraftigt. Det innebär att det krävs hög kompetens, ny kompetens och nya perspektiv. Vi behöver fler människor som gör jobbet, både nu och framöver, säger Emma Johansson som är ansvarig för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen.

Några medskick inför fortsättningen
Energiföretagen välkomnar många delar i Svenska kraftnäts redovisning och ger några kommentarer:

• Det är viktigt med aktörernas pågående och planerade arbete för att stärka den civila beredskapen och att återaktivering av civilplikten ses som ett välkommet komplement.
• Principen att aktörerna även fortsättningsvis krigsplacerar personal i verksamheter under allmän tjänsteplikt behöver tydliggöras.
• På längre sikt bör det analyseras om civilplikt är lämpligare än allmän tjänsteplikt som form, även för privata företag.
• Överväg om kostnaderna för civilpliktsutbildningarna bör finansieras separat istället för med elberedskapsanslaget, som bör användas för aktörernas beredskapsåtgärder.
• Kostnader som införandet av civilplikt innebär för privata företag behöver analyseras, till exempel direkta och indirekta kostnader för nödvändiga kontinuerliga utbildning.
• Förebyggande skydd av anläggningar behöver beaktas i arbetet med civil beredskap.
• På sikt behöver civilplikten breddas till hela energibranschen och andra yrken som stödjer och skyddar verksamheter.

Översiktlig tidplan framöver
Ärendet bereds nu vidare och ska slutredovisas av Svenska kraftnät den 29 mars i år. Snabbspåret ska sedan stegvis genomföras åren 2025 till 2028, där det förberedande arbetet för det nya civilpliktsuppdraget sker under 2024–2025. Ytterligare resurser ska tas i anspråk, bland annat för identifiering och utredning av individer, under perioden 2025–2028 tills uppdraget är slutfört. Myndigheten Svenska Kraftnät behöver även ta höjd för ett eventuellt återinförande av civilplikt med mönstring och grundutbildning på längre sikt.

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet